Vilkår og betingelser for salg for Dermfix GmbH.


1. Anvendelse av vilkår

Selgeren (Dermfix GmbH) skal selge og kjøperen skal kjøpe varene i samsvar med ethvert tilbud eller tilbud fra selgeren som er akseptert av kjøperen, eller hvilken som helst bestilling fra kjøperen som aksepteres av selgeren, i begge tilfeller disse vilkårene, som skal regulere kontrakten med unntak av andre vilkår og betingelser.

2. Grunnlag for salg

2.1 Ingen endring i disse vilkårene er bindende med mindre det er avtalt skriftlig mellom de autoriserte representantene for kjøperen og selgeren.

2.2 Salgslitteratur, prislister og andre dokumenter utstedt av Selger i forhold til Varene kan endres uten varsel, og utgjør ikke et fast tilbud om å selge på disse vilkårene.

2.3 Alle typografiske, kontoristiske eller andre utilsiktede feil eller mangler i salgslitteratur, tilbud, prisliste, aksept av tilbud, faktura eller annet dokument eller informasjon som er utstedt av selger, kan korrigeres uten noe ansvar fra selgerens side.


3. Bestillinger og spesifikasjoner

3.1 Spesifikasjonen for varene skal være de som er angitt i selgerens salgsdokumentasjon, med mindre det uttrykkelig varieres i kjøperens ordre (hvis aksepteres av selgeren).

3.2 Selger forbeholder seg retten til å gjøre endringer i spesifikasjonen av varene som er nødvendige for å være i samsvar med gjeldende sikkerhet eller andre lovbestemte eller forskriftsmessige krav, eller der varene skal leveres til selgerens spesifikasjon, som ikke påvirker vesentlig deres kvalitet eller ytelse.


4. Pris på varer

4.1 Prisen på varene skal være den prisen som er oppført i selgerens publiserte prisliste som er gjeldende på datoen for aksept av kjøpers bestilling eller den annen pris som måtte være avtalt skriftlig av selger og kjøper.

4.2 Når selgeren har sitert en pris for varene annet enn i samsvar med selgerens publiserte prisliste, skal den oppgitte prisen være gyldig i bare 30 dager eller på en kortere tid som selgeren måtte spesifisere.

4.3 Prisene som vises som standard på dette nettstedet inkluderer europeiske avgifter for levering innen Europa. Omsetningsavgift kan da være null rangert for land utenfor det europeiske økonomiske fellesskapet (f.eks. Sveits, Jersey eller andre land utenfor EU). Kanadiske merverdiavgifter som HST og GST legges til i kassen. Kunder utenfor EU kan bli pålagt ytterligere lokale avgifter som ikke vises på dette nettstedet, og disse avgiftene er ikke ansvarlige for eller betales av Dermfix.


5. Betalingsbetingelser

5.1 Med forbehold for spesielle vilkår som er avtalt skriftlig mellom kjøper og selger, skal selger fakturere kjøperen for varens pris på eller når som helst etter levering av varene.

5.2 Kjøper skal betale prisen på varene (minus eventuell rabatt eller kreditt tillatt av selger, men uten annen fradragskreditt eller motregning) innen 30 dager etter datoen for selgerens faktura eller på annen måte i samsvar med en slik kredittperiode som kan ha blitt avtalt skriftlig mellom kjøper og selger med hensyn til kontrakten.

5.3 Selger er ikke forpliktet til å godta bestillinger fra noen kunde eller kjøper som ikke har levert selgeren med referanser som er tilfredsstillende for selgeren.


6. Levering

6.1 Levering av varene skal skje ved at selger leverer varene til stedet spesifisert i kjøpers bestilling og / eller selgerens aksept som stedet hvor varene skal leveres av selgeren.

6.2 Leveringsdatoer er estimert, og en eksakt leveringsdag kan ikke garanteres. Dermfix er ikke ansvarlig for feil eller forsinkelse i levering av varer på grunn av årsaker utenfor dets rimelige kontroll, inkludert men ikke begrenset til "Guds handlinger", krig, streiker eller arbeidstvister, embargoer, myndighetsordrer eller andre force majeure hendelse.


7. Risiko og eiendom

7.1 Risiko for skade på eller tap av varene skal overgå til kjøper på leveringstidspunktet, eller hvis kjøper urettmessig unnlater å ta vare på varene, tidspunktet da selger har tilbudt levering av varene.

7.2 Til tross for levering og overføring av risiko i Varene, eller noen annen bestemmelse i disse Betingelsene, skal eiendommen i Varene ikke overføres til Kjøper før Selger har mottatt kontant eller klarert betaling av penger i sin helhet med prisen på Varene og alle andre varer som er avtalt om å bli solgt av selgeren til kjøperen som betaling forfaller.


8. Selgers standard

8.1 Hvis selgeren unnlater å levere varene eller noe av dem på leveringsdatoen annet enn av grunner utenfor selgerens rimelige kontroll eller kjøperens eller dens transportørs skyld, er selgeren ikke ansvarlig for slik sen levering.

8.2 Selgeren skal ikke være ansvarlig overfor kjøperen eller anses å være i strid med kontrakten på grunn av forsinkelse i leveransen eller i utførelsen, eller manglende oppfyllelse av noen av selgerens forpliktelser i forhold til varene, hvis forsinkelse eller svikt skyldtes noen årsak utenfor selgers rimelige kontroll.

9. Mangelfulle varer

9.1 Hvis noen av varene ved levering er mangelfulle i noe vesentlig henseende, og enten kjøper lovlig nekter levering av de mangelfulle varene, eller, hvis de er signert for levering "ukjent tilstand og innhold", gir kjøperen skriftlig melding om slik mangel til Selger innen tre virkedager etter slik levering, skal selgeren etter eget valg: -

(a) erstatte de defekte varene innen 14 dager etter mottakelse av kjøperens varsel; eller

(b) tilbakebetale kjøperen prisen for varene som er mangelfulle;

men selgeren har ikke noe videre ansvar overfor kjøperen med hensyn til det, og kjøperen kan ikke avvise varene hvis levering ikke nektes eller varsel fra kjøperen som nevnt.

9.2 Ingen varer kan returneres til selgeren uten forutgående skriftlig avtale fra selgeren. Med forbehold for eventuelle returnerte varer som selgeren er fornøyd ble levert med forbehold om mangler på kvalitet eller tilstand som ikke ville være synlige ved inspeksjon, skal enten erstattes gratis, eller selgeren skal etter eget skjønn tilbakebetale eller kreditere kjøperen prisen på slike mangelfulle varer, men selgeren har ikke noe videre ansvar overfor kjøperen.

9.3 Selgeren kan ikke holdes ansvarlig for mangler som oppstår på grunn av slitasje, eller forsettlig skade, uaktsomhet, under normale forhold, manglende overholdelse av selgers instruksjoner (muntlig eller skriftlig), misbruk eller endring Varene uten Selgers godkjennelse, eller noen annen handling eller unnlatelse fra kjøperens side, dens ansatte eller agenter eller noen tredjepart.

9.4 Varer, bortsett fra defekte varer som returneres under Vilkår 9.1 eller 9.2, returnert av Kjøper og akseptert av Selger, kan krediteres Kjøper etter Selgerens eget skjønn og uten noen forpliktelse fra Selgerens side. Der varer som returneres til selgeren ikke kan selges om, vil de ikke bli vurdert som kreditt og vil bli ødelagt av selgeren på kjøpers bekostning av hensyn til sikkerheten. En ekspedisjonsgebyr på opptil 30% av verdien av varene som returneres av kjøperen kan bli belastet av selgeren.

9.5 Med forbehold som uttrykkelig angitt i disse vilkårene, og unntatt der varene selges under et salg av forbrukere, er alle garantier, betingelser eller andre vilkår som er underlagt lov eller alminnelig lov ekskludert i den grad det er tillatt i loven.

9.6 Når varene selges under et forbrukersalg, påvirkes ikke kjøperens lovbestemte rettigheter av disse vilkårene.

9.7 Med unntak av død eller personskade forårsaket av selgers uaktsomhet, eller som uttrykkelig angitt i disse vilkårene, er ikke selgeren ansvarlig overfor kjøperen på grunn av noen representasjon, eller noen underforstått garanti, tilstand eller andre vilkår, eller noen plikt i henhold til alminnelig rett eller i henhold til lov eller under uttrykkelige vilkår i kontrakten, for direkte eller følgeskader eller skader påført kjøperen (inkludert uten begrensning tap av fortjeneste eller indirekte eller spesielt tap), kostnader, utgifter eller andre krav følgelig kompensasjon overhodet (og enten forårsaket av uaktsomhet fra selger, dens ansatte eller agenter eller på annen måte) som oppstår ut fra eller i forbindelse med levering av varene eller deres bruk eller videresalg av kjøperen.

9.8 Kjøper er ansvarlig for å sikre at, bortsett fra i den grad instruksjoner om bruk eller salg av varene er inkludert i emballasjen eller merkingen av varene, er enhver bruk eller salg av varene i samsvar med all gjeldende lovbestemt håndtering og salg av varene av kjøperen utføres i samsvar med instruksjonene gitt av selgeren eller en hvilken som helst kompetent myndighets- eller reguleringsmyndighet, og kjøperen vil holde selgeren skadesløs for ethvert ansvarstap eller skade som selgeren måtte lide som en et resultat av at kjøperen ikke overholder denne betingelsen.


10. Returnerer

10.1 I henhold til de europeiske avstandsforskriftene har kjøperen rett til å kansellere kjøpekontrakten når som helst fra bestillingstidspunktet til 14 kalenderdager etter levering.

11. Generelt

11.1 Ingen fraskrivelse fra selger om brudd på kontrakten fra kjøperen skal betraktes som fraskrivelse for etterfølgende brudd på samme eller andre bestemmelser.

11.2 Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene anses av en kompetent myndighet som ugyldig eller ikke kan håndheves helt eller delvis, skal gyldigheten av de andre bestemmelsene i disse vilkårene og resten av den aktuelle bestemmelsen ikke påvirkes derav.


12. Gjeldende lov

12.1 Disse vilkårene og betingelsene skal styres av og tolkes i samsvar med engelsk lov. Tvister som oppstår i forbindelse med disse vilkårene og betingelsene skal være underlagt den engelske domstolens eksklusive jurisdiksjon.

Alternativ tvisteløsning i henhold til art. 14 stk. 1 ODR-VO og § 36 VSBG:
EU-kommisjonen tilbyr en online tvisteløsningsplattform (OS), som du finner på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi er ikke forpliktet eller uvillige til å delta i en tvisteløsningsprosedyre for et forbrukerhåndhevelsesbyrå.

Siste oppdatering: 03.11.2020