Funnene fra denne systematiske oversikten og metaanalysen tyder på at UV-fototerapi er en trygg behandling for vitiligo uten signifikant risiko for hudkreft.

Konklusjoner: Funnene i denne systematiske oversikten og metaanalysen tyder på at UV-fototerapi er en sikker behandling for vitiligo uten signifikant risiko for hudkreft.

Bakgrunn: Selv om ultrafiolett (UV) lysbehandling er en effektiv behandling for vitiligo, er effekten på risikoen for hudkreft fortsatt kontroversiell.

Mål: Å undersøke sammenhengen mellom UV-fototerapi og hudkreftrisiko hos pasienter med vitiligo.

Metoder: En systematisk oversikt ble utført for studier publisert før 5. mai 2021 i databasene PubMed, Embase, Web of Science og Cochrane Library. Det primære resultatet var assosiasjonen av UV-fototerapi med risikoen for hudkreft hos pasienter med vitiligo. En metaanalyse med en tilfeldig effektmodell ble utført.

Resultater: Fem retrospektive kohortstudier som dekket totalt 228 607 pasienter med vitiligo (110 038 som hadde blitt behandlet med UV-fototerapi og 118 569 pasienter som ikke hadde blitt behandlet) ble inkludert i metaanalysen. Risikoen for ikke-melanom hudkreft [Mantel-Haenszel risikoforhold (MHRR) = 0,95; 95 % KI 0,44-2,05] og melanom (MHRR = 1,11; 95 % KI 0,33-3,82) økte ikke signifikant etter fototerapi hos pasienter med vitiligo. I undergruppeanalysen fant vi heller ingen signifikant sammenheng mellom fototerapi med smalbånds UVB-lysbehandling spesifikt og risiko for hudkreft hos pasienter med vitiligo. Det var ingen signifikant forskjell i risiko for hudkreft mellom pasienter fra Europa og de fra Øst-Asia, og risikoen ble ikke påvirket av antall smalbånds UVB-lysbehandlingsøkter.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34762747/